صفحه اصلی > مراکز بهداشتی درمانی  > مراکز بهداشتی درمانی شهری روستائی 
 1. پایگاه سلامت شهری شماره 1 قشم ( شهید ذاکری )
 2. پایگاه سلامت شهری شماره 2 قشم سام و زال
 3. پایگاه سلامت شهری شماره 3 قشم جنب مصلا
 4. درگهان
 5. سوزا
 6. خدمات مرکز
  خدمات ارجاعی و نظارتی برای کل پایگاه های سلامت جامعه تحت پوشش
  • 1
  تشکیل پرونده سلامت خانوار و ارائه خدمات فعال به جمعیت تحت پوشش
  • 2
  خدمات پزشکی و خدمات پرستاری
  • 3
  خدمات مامایی و کودکان ،ارائه خدمات سلامت باروری
  • 4
  خدمات مشاوره رفتار های پر خطر
  • 5
  خدمات آزمایشگاهی
  • 6
  خدمات دندان پزشکی
  • 7
  خدمات سلامت روان
  • 8