صفحه اصلی > حوزه ریاست > معاون بهداشتی  

نام و نام خانوادگی : دکتر جابر زرنگ

سمت: معاونت بهداشتی

مدرک تحصیلی:دکتری پزشکی عمومی  

 

شرح وظایف

1- جمع آوري، طبقه بندي، تجزيه و تحليل اطلاعات مورد نياز برنامه هاي مختلف بهداشتي،‌ آمارهاي حياتي و فعاليت هاي بهداشتي شهرستان به منظور تدوين برنامه هاي محلي و گزارشهاي لازم

2-شناخت و دسته بندي مسائل بهداشتي منطقه

3- برنامه ريزي گسترش تغييرات واحد هاي بهداشتي متناسب با تغييرات جمعيتي و تامين و تسهيل دسترسي اقشار جامعه به خدمات بهداشتي

4- جمع آوري و بررسي گزارش فعاليت هاي مراكز بهداشتي تابعه و ابلاغ نتايج به آنها و تهيه گزارش به مقامات بالاتر

5- ارزشيابي منظم خدمات و پوشش برنامه هاي بهداشتي شهرستان

6- نظارت بر اجرای فعالیت ها و پایش عملیات اجرایی و سنجش خدمات بهداشتی ارائه شده طبق بازدید های مستمر از خانه های بهداشت و مراکز