صفحه اصلی > حوزه ریاست > معاون اداری مالی  

شرح وظایف

1- تدوین و اجرای نظام جذب‚تامین نیروی انسانی در چارچوب مقررات

2- تدوین ساختار و تشکیلات متناسب سازمان

3- برنامه ریزی -سامان دهی- نظارت و کنترل بر امور اداری_مالی

4- اجرای کلیه قوانین و مقررات مربوط به امور اداری و استخدامی

5- نظارت بر صدور احکام و قراردادهای استخدامی-ماموریت ها و مرخصی ها

6- نظارت بر مسائل انظباطی کارکنان تحت پوشش