صفحه اصلی > واحدها > واحدهای اداری مالی  > دبیرخانه 
شرح وظایف واحد دبیر خانه :

1-دریافت نامه ها وپرونده های وارده وارجاع آنها به متصدیان مربوطه

2-ثبت خلاصه مشخصات نامه های وارده وصادره دردفتراندیکاتور

3-تفکیک وارجاع نامه های وارده به واحدهای اقدام کننده وسایرادارات

4-تایپ نامه های مربوط به شبکه بهداشت

5-پاسخگویی به ارباب رجوع درحدود وظایف محوله

6-بایگانی پرونده ها ونامه هاواوراق اداری