صفحه اصلی > واحدها > واحد های ستادی  > امور دارویی و تجهیزات پزشکی  

شرح وظایف واحد امور دارویی و تجهیزات پزشکی

1-تهیه -نگهداری و توزیع دارو و تجهیزات پزشکی جهت مراکز شهری و روستایی

2-نظارت بر عملکرد دارویی مراکز شهری و روستایی
3-نظارت بر عملکرد داروخانه های دولتی و خصوصی سطح شهر
امتیازدهی