صفحه اصلی > واحدها > واحد های ستادی  > آموزش سلامت  
هدف كلي
توانمند سازي مردم و كاركنان بهداشتي در جهت اتخاذ رفتار سالم براي حفظ، تامين و ارتقاء سطح سلامت خود و جامعه
اهداف اختصاصی
الف: مسئو ليتهاي آموزشي

ارزيابي نيازهاي فردي و اجتماعي در آموزش سلامت با همكاري واحدهاي بهداشتي

•توانمند سازي كاركنان بهداشتي در زمينه نحوه انجام نياز سنجي در برنا مه هاي آموزش سلامت.

•شناسايي مشكل اولويت دار منطقه و تعيين گروههاي هدف مستقيم و غير مستقيم.

•شناسايي عوامل خطررفتاري براي هر مشكل سلامت و تعيين وضعيت مطلوب بر اساس نقش، وظايف و استانداردهاي كمي و كيفي براي هر فعاليت .

•تعيين اولويت هاي پژوهشي و انجام يك طرح تحقيقاتي كيفي يا كمي درزمینه مشكل اولي اساسي بهداشتي شهرستان.

توانمند سازي كاركنان بهداشتي در زمينه برنامه ريزي و اجراي مؤثر برنا مه هاي آموش سلامت

• توانمند سازي كاركنان بهداشتي در زمينه دستورالعمل فني برنامه هاي آموزش سلامت.

• توانمند سازي كاركنان بهداشتي در زمينه طراحي و مهندسي برنامه هاي آموزشي.

توانمند سازي مردم در زمينه مسائل مختلف بهداشتي

• توانمند سازي كاركنان كليه سازمانها و نهادها در زمينه مسائل مختلف بهداشتي.

• توانمند سازي دانش آموزان و اولياء آنان در كليه مقاطع تحصيلي در زمينه مسائل مختلف بهداشتي با همكاري واحد مربوطه.

•توانمند سازي مراجعين مراكز بهداشتي در ماني و خانه هاي بهداشت و ساير اقشار مردم در زمينه مسائل مختلف بهداشتي.

بهبود كيفي فعاليت هاي آموزش سلامت

• طراحي و مهندسي برنامه هاي آموزش سلامت.

• پايش و ارزشيابي تاثير برنامه هاي آموزش سلامت.
ب: مسئوليت هاي ارتباطي
• بهبود كيفي فعاليتهاي آموزشي در زمينه برنامه ريزي ارتباطي.

تامین وتسهیل خدمات آموزش سلامت