صفحه اصلی > واحدها > واحد های ستادی  > مبارزه با بیماریها  

واحد مبارزه با بیماریها، واحدی است که برنامه ریزی و نظارت برپیشگیری از بیماریها ودرمان آنها را در مرکز بهداشت شهرستان به عهده دارد. برنامه های آموزشی به نحوی باید اجرا گردد که منجر به تغییر رفتار شده و افراد جامعه را در جهت رفع مشکلات بهداشتی خود توانمند سازد. در واقع توسعه آموزش باعث می شود تا مردم کمتر و دیرتر با بیماری و مشکل رو به رو شوند و در این صورت هزینه های مرتبط با درمان کاهش می یابد.